space

 

 

 
 

--ทัวร์หมู่คณะ--


สิงคโปร์-มาเลเซีย (Sin-Malay) •  เวียดนาม (Vietnam) •  พม่า (Myanmar)
ฮ่องกง-มาเก๊า-เซินเจิ้น (HK) •  ไต้หวัน (Taiwan) •  ลาว (Lao)
• อียิปต์-ตะวันออกกลาง (Mid) •  เกาหลี (Korea) •  จีน (China)
• ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (Aus) •  ยุโรป (Europe) •  ญี่ปุ่น (Japan)
•  เนปาล (Nepal) • บาหลี-อินโดนีเซีย (Indo) •  อเมริกา (USA)
• รัสเซีย (Russia) •  ตุรกี (Turkey)  
 
 
-- สุดยอดโปรโมชั่นล่องเรือสำราญ --
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
--แพ็กเกจ ทัวร์ไต้หวัน (Package Taiwan)--
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
--ไต้หวัน 3 วัน --
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
--ไต้หวัน4 วัน --
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
TZG77
T-DED COUNTDOWN IN TAIWAN


ไทเป อิสระให้ทุกท่านได้ไปเคาท์ดาวน์ที่ตึกไทเป 101 หรือตามอัธยาศัย
ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ
ร้านพายสับปะรด ตึกไทเป 101(ชั้น86)
COSMETIC SHOP
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
ไทจง ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เจียอี้
เจียอี้ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา

4วัน3คืน TG
31 ธ.ค.61 - 03 ม.ค. 62


31,999
TBI11
มหัศจรรย์ ... TAIPEI

อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น89)
วัดหลงซาน ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium
ซีเหมินติง ร้านพายสัปปะรด
อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี
ซือหลินไนท์มาเก็ท


4วัน2คืน SL
ธันวาคม61-มกราคม 62

เริ่มต้น 12,900
TB47Taiwan feel love

เถาหยวน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานเหย่หลิ่ว ปล่อยโคมผิงซี
ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ซีหลินไนท์มาร์เก็ต ไทเป
กระเช้าเมาคง ตึกไทเป 101
ตลาดซีเหมินติง วัดหลงซาน มิตซุยเอ้าเล็ท


4วัน3คืน IT
ธันวาคม 61- มีนาคม 62

เริ่มต้น 13,888
TBI12มหัศจรรย์ TAIPEI SUN MOON LAKE

หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
นั่งกระเช้าลอยฟ้า วัดเหวินหวู่
ชิมชาอู่หลง ไต้หวันฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต
ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด
อุทยานเย๋หลิ่ว ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง
อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
ชอปปิ้งซีเหมินติง

4วัน3คืน SL
ธันวาคม61- มกราคม 62

เริ่มต้น 13,900
TJW1
TAIWAN ช้อป ชิม ชิว

เกาสง วัดฝอกวงซัน เจียอี้
ชมคความงามของดอกเหมย(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
ร้านชา ไทจง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เมืองไทจง เมืองหนานโถว
วัดเหวินอู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถัมซำจั๋ง ไทเป
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)
ร้านสร้อยเจอร์มาเนียม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด
ร้านดิวตี้ฟรี ซีเหมินติง

4วัน3คืน IT
ธันวาคม61 - มีนาคม 62

เริ่มต้น 14,900
TZG86
T-DED TAIWAN FAVOR

ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ
ร้านพายสับปะรด วัดหลงซาน
ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
ร้านคอสเมติก MITSUI OUTLET PARK
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
ร้านคอสเมติก

4วัน3คืน TG
เดือน ธันวาคม 61

**วันปีใหม่**


เริ่มต้น
17,999
TSM183
TAIWAN ตู้หูววว์
หนานโถว - เถาหยวน - ไทเป - ไทจงหนานโถว วัดเหวินอู่
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง วัดจงไถฉานซื่อ
ร้านชา ไทจง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทจง เถาหยวน เขื่อนสือเหมิน
สุสานอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คที่ฉือหู
ไทเป GERMANIUM SHOP ซีเหมินติง
เหย่หลิ่ว ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค
ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิว ชั้น 89 )
MITSUI OUTLET


4วัน2คืน BR
เดือน ธันวาคม 61


เริ่มต้น
18,900
TSM186
TAIWAN EVA PRO ฝุดฝุดไต้หวัน ไทเป
ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เหย่หลิ่ว
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค
ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) เถาหยวน
อาบน้ำแร่ส่วนตัว เถาหยวน หนานโถว
วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
+ วัดพระถังซัมจั๋งวัดเหวินอู่
ร้านชา ไทจง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
ไทเป GERMANIUM POWER
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)
MITSUI OUTLET

4วัน3คืน BRเดือน ธันวาคม 61


เริ่มต้น
20,900
TZG69
T-DED สุดยอด!! TAIWAN


ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ ร้านชา
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เมืองไทจง ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ
ร้านพายสับปะรด
ตึกไทเป 101(ชั้น86)
COSMETIC SHOP
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
MITSUI OUTLET PARK

4วัน3คืน TG
เดือน ธันวาคม 61


เริ่มต้น 22,999
TBI16มหัศจรรย์ ... TAIWAN TAICHUNG


ไถจง ไทเป ตึกไทเป101 ซีเหมินติง
ร้านพายสับปะรด อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ศูนย์เครื่องสำอาง
ตลาดปลาไทเป
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium
ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเสวียนกวงวัดเหวินหวู่
ชิมชาอู่หลง ไถจงไนท์มาเก็ต
หมู่บ้านสายรุ้ง MIYAHARA ICE CREAM

4วัน3คืน VZ
มกราคม - มีนาคม 62

เริ่มต้น
12,900

TZG93
T-DED FAMOUS IN TAIWAN

เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง เมืองเจียอี้
เมืองเจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เมืองไทจง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
เมืองไทจง เมืองไทเป ร้านพายสับปะรด
ร้านสร้อยสุขภาพ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ย่านซีเหมินติง
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
ร้านคอสเมติก Mitsui Outlet Park

อาหารมื้อพิเศษ!! ซีฟู๊ดไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา


4วัน3คืน CI
มกราคม - มีนาคม 62

เริ่มต้น
17,999
TSM190ไต้หวันดอกเหมย


เกาสง วัดฝอกวงซัน เจียอี้
ชมความงามของดอกเหมย(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
ร้านชา ไทจง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เมืองไทจง เมืองหนานโถว
วัดเหวินอู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถัมซำจั๋ง ไทเป
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)
ร้านสร้อยเจอร์มาเนียม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด
ร้านดิวตี้ฟรี ซีเหมินติง

4วัน3คืน CIเดือนมกราคม 6219,900

TZG89
T-DED PARADISE IN TAIWAN


ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้
ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เมืองไทจง ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ
ร้านพายสับปะรด ตลาดปลาไทเป
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค COSMETIC SHOP
ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
MITSUI OUTLET PARK

บินหรู พักดี 5 ดาว (พร้อมเเช่น้ำเเร่ส่วนตัว)
อาหารมื้อพิเศษ!! ซีฟู๊ดไต้หวัน บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน

4วัน3คืน TG
มกราคม - มิถุนายน 62


เริ่มต้น 19,999
--ไต้หวัน 5 วัน --
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
TBI13
มหัศจรรย์...ไทเป มิชลินสตาร์เจียอี้ อุทยานอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ร้านใบชา ไถจง MIYAHARA ICE CREAM
ฟาร์มชิงจิง นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวทะเลสาบ
หมู่บ้านวัฒนธรรม อะบอริจิน ไทเป
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
ศูนย์เครื่องสำอาง ซีเหมินติง
ผลิตภัณฑ์สร้อยGermanium วัดหลงซาน
ตึกไทเป 101 ไม่รวมค่าขึ้นตึก
ร้านขนมพายสับปะรดอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค


5คืน4คืน TG

14 -18 ธ.ค. 61
18-22 ม.ค. 62
31 ม.ค. -04 ก.พ.62


26,900
TGH10
COUNTDOWN ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทราหนานโถว ร้านชาอู่หลง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่
ไถจง ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไถจง ไทเป ร้านพายสับปะรด
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
Germanium Shop ตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต
ไทเป หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานเย๋หลิ่ว ร้านเครื่องสำอาง
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)
ช้อปปิ้งซีเหมินติง
ร่วมเทศกาลปีใหม่ COUNTDOWN 2019


5วัน3 คืน XW


28 ธ.ค. 61 – 1 ม.ค. 62
29 ธ.ค. 61 – 2 ม.ค. 62
30 ธ.ค. 61 – 3 ม.ค. 62


**วันปีใหม่**


24,888
TJW2
ไต้หวัน เคาท์ดาวน์


World Flora Expo ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
เจียอี้ อาหลีซาน นั่งรถไฟโบราณ
ร้านชา ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ท
ไทเป ร้านสร้อย เจียงไคเชค
วัดหลงซาน ซีเหมินติง
ชมพลุไฟตึก101ที่หอ
รำลึกซุนยัดเซ็น
ไทเป Duty Free อุทยานเหย่หลิ่ว
จิ่วเฟิ่น Gloria Outlets


5วัน4คืน VZ


28 ธ.ค.61 - 1 ม.ค. 62

**วันปีใหม่**


30,900
TTTN9
ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว เกาสง
ซุปตาร์ COUNTDOWN 1


เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก
ตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งร้านเครื่องสำอาง
ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนซีเหมินติง
ไถจง เวิลด์ ฟลอรา เอ็กซ์โป
วัดจงไถฉาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั่ง วัดเหวินหวู่
แวะชิมชาอู่หลง หมู่บ้านปีศาจซีโถว
ซานหลิงซี ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ อุทยานซานหลิงซี
เมืองเกาสง ศูนย์ศิลปะท่าเรือหมายเลขสอง
โดมแห่งแสง
ตลาดกลางคืนหลุ่ยเฟง พุทธสถานฝอกวงซัน
ศูนย์สร้อยสุขภาพ
อาณาจักร E-DA World
Countdown เข้าสู่ปี 2019
เจดีย์เสือและเจดีย์มังกรแวะชิมขนมพายสับปะรด5วัน4คืน TG


28 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62


33,888
TZG78
T-DED HAPPY NEW YEAR IN TAIWAN


ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา เจียอี้
เจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เมืองไทจง ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ
ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86)
COSMETIC SHOP อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
อิสระทุกท่านเต็มวัน
ให้ทุกท่านได้ไปชมพลุที่ตึกไทเป 101 หรือตามอัธยาศัย
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
MITSUI OUTLET PARK5วัน4คืน TG


29 ธ.ค.61 - 01 ม.ค. 62


32,999
TTTN10
ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว เกาสง
ซุปตาร์ COUNTDOWN 2


เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก
ตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งร้านเครื่องสำอาง
ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนซีเหมินติง
ไถจง เวิลด์ ฟลอรา เอ็กซ์โป
วัดจงไถฉาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั่ง วัดเหวินหวู่
แวะชิมชาอู่หลง หมู่บ้านปีศาจซีโถว
ซานหลิงซี ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ อุทยานซานหลิงซี
เมืองเกาสง อาณาจักร E DA World
Countdown เข้าสู่ปี 2019
พุทธสถานฝอกวงซัน ศูนย์สร้อยสุขภาพ
ศูนย์ศิลปะท่าเรือหมายเลขสอง
โดมแห่งแสง ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนหลุ่ยเฟง
เจดีย์เสือและเจดีย์มังกร แวะชิมขนมพายสับปะรด5วัน4คืน TG


29 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62


33,888
TTTN11
ไต้หวัน เกาสง หนานโถว ไทจง ไทเป
ซุปตาร์ HAPPY NEW YEAR

เกาสง ศูนย์ศิลปะท่าเรือหมายเลขสอง
โดมแห่งแสง ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนหลุ่ยเฟง
เมืองเกาสง พุทธสถานฝอกวงซัน
แวะชิมขนมพายสับปะรด
เจดีย์เสือและเจดีย์มังกร หมู่บ้านปีศาจ
อุทยานซานหลิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั่ง วัดเหวินหวู่
แวะชิมชาอู่หลง วัดจงไถฉาน
ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
ไถจง เวิลด์ ฟลอรา เอ็กซ์โป 2018
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก
ช้อปปิ้งร้านเครื่องสำอางค์
ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง
ศูนย์สร้อยสุขภาพ ตึกไทเป 1015วัน4คืน TG


30 ธ.ค.61–03 ม.ค. 62


30,888
TSM189ไต้หวันดอกเหมยไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
หนานโถว วัดจงไถ่ซานซื่อ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่
ไทเป COUNTDOWN NEW YEAR 2019
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เหย่หลิ่ว
ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)
ซื่อหลินไนท์มาเก็ต อาบน้ำแร่
ไทเป นั่งรถไฟด่วน ฮัวเหลียน
อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ
FARGLORY OCEAN PARK
ฮัวเหลียน นั่งรถไฟด่วน
ไทเป พิพิธภัณฑ์กู้กง
ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง (สยามสแคว์แห่งไทเป)

5วัน4คืน TG30 ธ.ค. 61 – 3 ม.ค. 256242,900

TZG85
T-DED TAIWAN อาร์ตตัวพ่อล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดเหวิ่นหวู่ เมืองไถจง
ร้านกาแฟ ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ
ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
ผิงซี หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น วัดหลงซาน
COSMETIC SHOP ซีเหมินติง


5วัน3คืน XW

เดือน ธันวาคม 61


เริ่มต้น 12,999
TGH7
ไต้หวัน สุดเพลิน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ผิงซีหนานโถว ร้านชาอู่หลง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ ไถจง
ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไถจง ไทเป หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านสือเฟิ่น
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)
ช้อปปิ้งซีเหมินติง ร้านพายสับปะรด
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ร้านเครื่องสำอาง
Germanium Shop ตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต

เมนูพิเศษ สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหารซีฟู้ด
ฟรี WIFI บนรถ


5วัน3คืน XW
เดือน ธันวาคม 61

เริ่มต้น 13,888
TB48
Taiwan No.Oneล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินวู่
หมู่บ้านสายรุ้ง ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทจง ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101 ตลาดซีเหมินติง
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย๋หลิ๋ว
ปล่อยโคมผิงซี ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต


พิเศษ: บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+ปลาประธานาธิบดี+เสี่ยวหลงเปา
พัก: เถาหยวน 1คืน (อาบน้ำน้ำแร่) ไทจง 1คืน ไทเป 1คืน


5วัน3คืน XW

ธันวาคม61-กุมภาพันธ์ 62


เริ่มต้น 13,888
TZG74
T DED LOVE STRUCK TAIWANล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเหวิ่นหวู่ เมืองไถจง
COFFEE SHOP ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ
ร้านพายสับปะรด
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว
COSMETIC SHOP
MITSUI OUTLET PARK

**พักโรงแรมระดับ4ดาว
**บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
เสี่ยวหลงเปา,ซีฟู๊ดไต้หวัน

5วัน3คืน SL
เดือน ธันวาคม 61


เริ่มต้น 13,999
TBI7
TAIPEI TAIWAN


เถาหยวน ไถจง
บ้านสายรุ้ง หนานโถว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่
ร้านใบชา ไถจง
ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง
ถนนคนเดินซีเหมินติง
ปล่อยโคมลอยกระดาษ
ที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
อุทยานเย๋หลิ่ว ศูยน์เครื่องสำอางค์
ซือหลินไนท์มาเก็ท

**พักหรูโรงแรมระดับ4ดาว
**พิเศษชาบูหม่าล่าสไตล์ไต้หวัน
**อาหารซีฟู้ด+เสี่ยวหลงเปา


5 วัน 3 คืน SL
ธันวาคม61 - มกราคม 62

เริ่มต้น 14,900
TB49
ทัวร์ไต้หวัน อาหลี่ซัน เหย่หลิว ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา


ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ
เจี๊ยอี้ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน
ป่าสนพันปี ไทจง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ผู่หลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่
ช้อปปิ้งซีเหมินติง ไทเป ตึกไทเป101
หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น อุทยานเหย๋หลิว
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค5วัน4คืน VZ
ธันวาคม 61-มกราคม 62

เริ่มต้น 15,900
TBI4
ไทเป ไตหวัน


หนานโถว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้
เจียอี้ อุทยานอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ร้านใบชา ไถจง
ไนท์มาร์เก็ต ไทเป
ร้านขนมพายสับปะรด
อุทยานเย๋หลิ่ว
ศูนย์ GERMANIUM
และ ปะการังแดง
อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค
ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
ชอปปิ้งซีเหมินติง ไทเป
สนามบินเถาหยวนกู้กง

**พิเศษเมนูปลาประธานาธิบดี
**สเต็กจานร้อน+SEAFOOD


5 วัน 3 คืน SL
ธันวาคม61 - มกราคม 62


เริ่มต้น 15,900
TGS2TAIWAN ดีย์เว้ยเห้ย


เมืองไทเป (เถาหยวน)
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่
โรงงานเห็ดหลินจือ ไถจง
ตลาดฟงเจี่ย ไนท์ มาร์เก็ต
เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค
ร้านสร้อย ร้านชา ร้านพายสัปปะรด
ย่านตลาดซีเหมินติง
(พิเศษ !! อาบน้ำแร่ออนเซ็นภายในโรงแรม)
หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ดิวตี้ ฟรี
ตึก ไทเป 101 MITSUI OUTLET5วัน3คืน XW
เดือน ธันวาคม 61

เริ่มต้น
15,999
TZG72
T-DED TAIWAN ดี๊ดีฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้
เจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
ไทจง ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ
ร้านพายสับปะรด เป่ยโถว
COSMETIC SHOP
ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)5วัน3คืน BR
เดือน ธันวาคม 61

เริ่มต้น 20,999
TSM185
TAIWAN อารีซันเบาเบาไต้หวัน เมืองหนานโถว วัดจงไถ่ฉาน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถัมซำจั๋ง วัดเหวินอู่ เมืองเจียอี้
อุทยานอาหลี่ซัน ชมป่าสนพันปี
นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน ร้านชา
เมืองไทจง ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์
ไทจง ไทเป ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด
ศูนย์สร้อยสุขภาพ GERMANIUM
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ช้อปปิ้งซีเหมินติง หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
อุทยานเหย่หลิ่ว
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)


5วัน3คืน BR

เดือน ธันวาคม 61


เริ่มต้น
21,900

TZG71
T-DED กิ๊บเก๋ TAIWANล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่
หมู่บ้านปีศาจ ไทจง
หมู่บ้านสายรุ้ง ไทเป
ร้านพายสับปะรด
ร้านสร้อยเพื่อสุขภาพ
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
COSMETIC SHOP
ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
ตั้นซุ่ย สะพานแห่งความรัก
Fort San Domingo
Tamsui Church
ถนนโบราณตั้นสุย
ตลาดปลาไทเป
ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
นั่งกระเช้าเหมาคง
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
ร้านใบชาไต้หวัน5วัน4คืน BR
เดือนธันวาคม 61


เริ่มต้น 22,999
TSM187
TAIWAN อุ๊อิ๊ อุ๊อิ๊ไต้หวัน อาบน้ำแร่
เมืองเถาหยวน เมืองหนานโถว
วัดจงไถ่ฉาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถัมซำจั๋ง วัดเหวินอู่ เมืองเจียอี้
อุทยานอาหลี่ซัน ชมป่าสนพันปี
นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน ร้านชา
เมืองไทจง ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์
ไทจง ไทเป ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด
อุทยานเหย่หลิ่วหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้งซีเหมินติง
ศูนย์สร้อยสุขภาพ GERMANIUM
พิพิธภัณฑ์กู้กง ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)
วัดหลงซานซื่อ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

5วัน4คืน BR
เดือน ธันวาคม 61


เริ่มต้น
23,900

TSM188
TAIWAN ทาโรโกะ โอ๊ะโอ๊ะไต้หวัน เถาหยวน หนานโถว
วัดจงไถฉานซื่อ วัดเหวินอู่
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเสวียนกวง ไทจง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
ไทเป เหย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ซีเหมินติง อาบน้ำแร่ห้องส่วนตัว
นั่งรถไฟด่วน ฮัวเหลียน
อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ ฮัวเหลียน
นั่งรถไฟด่วน ไทเป
อาบน้ำแร่ห้องส่วนตัว พิพิธภัณฑ์กู้กง
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)

5วัน3คืน BR

เดือน ธันวาคม 61


เริ่มต้น
25,900

TZG70
T-DED เก๋กู๊ด!! TAIWANล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ ร้านชา
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เมืองไทจง ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ
ร้านพายสับปะรด
ตึกไทเป 101(ชั้น86)
COSMETIC SHOP
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
ฮัวเหลียน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ
ร้านหยก ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
MITSUI OUTLET PARK5วัน4คืน TG

เดือน ธันวาคม 61


เริ่มต้น 25,999
TGS1TAIWAN ปังส์เว้ยเห้ย


วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดเหวินวู่ เจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
ร้านชาไต้หวัน เมืองไทจง
ฟงเจี่ยไนท์มาเกท
เมืองไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ
ร้านพายสัปปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไค
ตึก ไทเป 101 ย่านตลาดซีเหมินติง
(พิเศษ !! อาบน้ำแร่ออนเซ็นภายในโรงแรม)
ฮัวเหลียน อุทยานแห่งชาติโทโรโกะ ร้านหยก
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
Mitsui Outlet Park5วัน4คืน TG

เดือน ธันวาคม 61


เริ่มต้น
26,999
TZG87
T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดเหวิ่นหวู่ เมืองไถจง
COFFEE SHOP ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ
ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น
(แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน)
COSMETIC SHOP MITSUI OUTLET PARK

พิเศษ!!บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิวมองโกเลีย ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา
แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม / 2 ท่าน

5วัน3คืน SL
มกราคม - กุมภาพันธ์ 62

เริ่มต้น 13,999
TZG94
T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า เมืองเจียอี้
เมืองเจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เมืองไทจง ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ
ร้านพายสับปะรด อทุยานแห่งชาติหยางหมิงชาน
ย่านซีเหมินติง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว ร้านคอสเมติก
ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101

พิเศษเมนูเด็ด!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา พระกระโดดกำแพง
พิเศษ!!นั่งกระเช้าชมหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า

5วัน4คืน BR
มกราคม - เมษายน 62

เริ่มต้น 19,999
TGH8
TAIWAN FLORA อาหลี่ซัน สีสันแห่งดอกไม้


หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ไทเป ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค DUTY FEE
เมืองเถาหยวน อาบน้ำแร่
เดินทางเมืองหนานโถว วัดจงไถ่ถาน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถัมซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้
อุทยานอาหลี่ซัน ชมป่าสนพันปี
นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน เดินทางเมืองไถจง
TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION
เดินทางเมืองไทเป Germanium Power
ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-ร้านคอสเมติค ซีเหมินติง


5 วัน 3 คืน BR
มกราคม – เมษายน 62

เริ่มต้น 20,888
TZG90
T-DED GRAND TAIWAN


ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้
ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง
ฟาร์มแกะชิงจิ้ง CINGJING SKYWALK
(ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) –ร้านกาแฟ
ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ
ร้านพายสับปะรด ตึกไทเป 101(ชั้น86)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
COSMETIC SHOP MITSUI OUTLET PARK

บินหรู พักดี 5 ดาว (พร้อมเเช่น้ำเเร่ส่วนตัว)
พิเศษเมนูเด็ด!! ชาบูไต้หวัน พระกระโดดกำแพง
PULI FOUR SEASON STAMING DISH

5วัน4คืน TG
มกราคม - มิถุนายน 62


เริ่มต้น 23,999
TB50
ไต้หวัน
หมู่บ้านสายรุ้ง-วัดเทียนหยวน
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ผิงซี-ทะเลสาบสุริยันจันทราล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่
หมู่บ้านสายรุ้ง ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทจง ไทเป วัดเทียนหยวน
ตึกไทเป 101 ตลาดซีเหมินติง
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี
เจียงไคเช็ค ดิวตี้ฟรี ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต


บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+ปลาประธานาธิบดี+เสี่ยวหลงเปา
พัก:เถาหยวน 1คืน(อาบน้ำน้ำแร่) ไทจง 1คืน ไทเป 1คืน


5วัน3คืน XW
กุมภาพันธ์ – มีนาคม 62


เริ่มต้น 14,888
TZG88
T-DED ROMANTIC IN TAIWAN

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
เมืองไถจง ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ
ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด
ตลาดปลาไทเป ตั้นซุย วัดเทียนหยวน
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น
(แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน)
COSMETIC SHOP MITSUI OUTLET PARK


พิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ + เสี่ยวหลงเปา
แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม / 2 ท่าน

5วัน3คืน SL
กุมภาพันธ์ – มีนาคม 62


เริ่มต้น 14,999
TGH9
EXCLUSIVE TAIWAN E-CLASS


หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อทุยานเย๋หลิ่ว
ผิงซี หมู่บ้านสือเฟิน ปล่อยโคมลอยผิงซี
ไทเป DUTY FEE วัดหลงซาน
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค Taipei Fish market
Germanium Power ซีเหมินติง
เดินทางเมืองเถาหยวน
เดินทางเมืองหนานโถว วัดจงไถ่ถาน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถัมซำจั๋ง
วัดเหวินอู่ เดินทางเมืองไถจง
ฝงเจี่ยไนท์ อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก
หมู่บ้านสายรุ้ง เดินทางเมืองไทเป
ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด ร้านเครื่องสำอางค์
ตึกไทเป 101 รวมลิฟต์ชมวิวชั้น 89


5 วัน 3 คืน BR
มีนาคม – เมษายน 62

เริ่มต้น 33,888
--ไต้หวัน 6 วัน.--
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
TZG84T-DED MISTER TAIWAN


วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้
เจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
ไถจง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
ไทเป ร้านพายสับปะรด
ร้านสร้อยสุขภาพ วัดหลงซาน
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
COSMETIC SHOP ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ผิงซี หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น
ปล่อยโคมขงหมิง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
วัดซงซานฉือโย่ว - ตึกไทเป 101
ย่านซีเหมินติง

6วัน5คืน XW

เดือนธันวาคม 61

เริ่มต้น
14,999

TBI14Hello...Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6 วัน

หนานโถว วัดจงไถซานซื่อ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทราวัดพระถังซำจั๋ง
วัดเหวินหวู่ เจียอี้
เจียอี้ อุทยานอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ร้านใบชา ไถจง
ไนท์มาร์เก็ต ไถจง ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด
อุทยานเย๋หลิ่ว ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
ซื่อหลิน ไนท์มาเก็ต
ไทเป ศูนย์GERMANIUM และ ปะการังแดง
พิพิธภัณฑ์กู้กง ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
ศูนย์เครื่องสำองค์ อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค
วัดหลงซาน ชอปปิ้งซีเหมินติง6 วัน 4 คืน SL
ธันวาคม61 - มีนาคม 62

 

เริ่มต้น 16,900
TBI5ไทเป

เถาหยวน(ไทเป) หนานโถว
วัดจงไถซานซื่อ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้
เจียอี้ อุทยานอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ร้านใบชา ไถจง ไนท์มาร์เก็ต
ไถจง ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด
อุทยานเย๋หลิ่ว ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
ไทเป ศูนย์ GERMANIUM
และ ปะการังแดงม พิพิธภัณฑ์กู้กง
ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
ศูนย์เครื่องสำองค์ อนุสรณ์สถาน
เจียงไคเช็ค ชอปปิ้งซีเหมินติง
ไทเป เถาหยวน

**ชาบูหม่าล่าบุฟเฟต์
**แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพักต์

6 วัน 4 คืน SL
ธันวาคม61 - มกราคม 62


เริ่มต้น 17,900
TGS3TAIWAN เริ่ดเว้ยเห้ยเมืองไทเป (เถาหยวน)
เทศมณฑลหนานโถว วัดจงไถฉานซื่อ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ร้านชาไต้หวัน
เมืองไถจง ฟงเจี่ยไนท์มาเกท
เมืองไทเป ร้านพายสัปปะรด
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค
ร้านสร้อย พิพิธภัณฑ์กู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เกท
(พิเศษ !! อาบน้ำแร่ออนเซ็นภายในโรงแรม)
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
ดิวตี้ ฟรี ตึกไทเป 101 ย่านซีเหมินติง


6วัน4คืน XWเดือนธันวาคม 61


เริ่มต้น
19,999
TGH5TAIWAN PROMOTION โอ้โห ! เกาสง

เถาหยวน ไต้หวัน เดินทางเมืองไถจง
หมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์
วัดจงไถ่ถาน ล่องเรือทะเลสาบ สุริยัน จันทรา
วัดพระถัมซำจั๋ง วัดเหวินอู่ เมืองเจียอี้
หมู่บ้านฮิโนกิ อุทยานอาหลี่ซัน
นั่งรถไฟโบราณ-เดินทางเกาสง
Formosa Boulavard ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต
วัดโฝวกวงซัน EDA WORLD
EDA Outlet mall เดินทางไถจง
เดินทางไทเป ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด
ศุนย์สร้อย Germanium Power
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน
ซีเหมินติง ร้านคอสเมติค
ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89

6วัน5 คืน TG

เดือนธันวาคม 61

25,900
TZG92
T-DED MISTER TAIWAN


เมืองหนานโถว วัดจงไถฉานซื่อ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้
เมืองเจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เมืองไทจง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
เมืองไทเป ร้านพายสับปะรด
ร้านสร้อยสุขภาพ วัดหลงซานซื่อ
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ร้านคอสเมติก
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เมืองผิงซี หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น
ปล่อยโคมขงหมิง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
วัดซงซานฉือโย่ว ตึกไทเป 101ย่านซีเหมินติง


พิเศษ!!ชาบูไต้หวันเสี่ยวหลงเปา


6วัน4คืน XW
มกราคม - มีนาคม 62

เริ่มต้น
15,999
TGH11
TAIWAN 3 อุทยาน ครบไฮไลท์ไต้หวัน EVAวัดจงไถ่ถาน เมืองหนานโถว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้
อุทยานอาหลี่ซัน ชมป่าสนพันปี
นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน
ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ฝงเจี่ยไนท์
เดินทางไทเป Germanium Power
วัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ซีเหมินติง นั่งรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน
อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟ TRA สู่ไทเป
ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด ร้านคอสเมติค
ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89
อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว
DUTY FEE ซื่อหลินไนท์


6วัน4 คืน BR
มกราคม – มิถุนายน 62

25,888
--ไต้หวัน 7 วัน.--
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
TZG91
EXCLUSIVE IN TAIWAN

เมืองหนานโถว วัดจงไถฉานซื่อ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้
เมืองเจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เมืองไทจง เมืองไทเป ร้านพายสับปะรด
ร้านสร้อยสุขภาพ ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ฮัวเหลียน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ร้านหยก
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
ร้านคอสเมติก อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ย่านซีเหมินติง


7วัน5คืน XWมกราคม - มีนาคม 62

เริ่มต้น
20,999
--ไต้หวัน 8 วัน.--
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
--ไต้หวัน VIP.--
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
--ไต้หวัน-โอกินาว่า/ฮอกไกโด--
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
 
 

*** นอกจากนี้เรายังมีโปรแกรมอื่นที่น่าสนใจอีกมากมาย
ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0-2539-3681

LINE ID: @grandtravel
หรือ กดที่นี่
add friend

หรือ ADD QR CODE


GRAND TRAVEL FACEBOOK FANPAGE

 

  line  
space

Home :: Tour :: Package Tour :: Reservation :: Webboard
:: Information :: Photo Gallery :: About Us :: Contact Us

Copyright © 2008 www.Grandtravelthailand.com, All Rights Reserved.