space

 

 

 
 

--การจองทัวร์--


• ใบจอง (Reservation From) •  เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน (Payment)
 

วิธีจอง, เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน
1.ส่งหน้าพลาสปอตร์ของผู้เดินทาง พร้อมใบจองทัวร์ซึ่งระบุรายการทัวร์ ช่วงเวลาในการเดินทางและ
จำนวนของผู้ร่วมเดินทาง มาที่เบอร์ แฟ็กซ์ 02-539-3682 หรือinfo@grandtravelthailand.com และgrandtravelthailand@hotmail.com เท่านั้น

2.ลูกค้าควรอ่านก่อนจอง ทางเราขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังต่อนี้
        -การบริการที่บกพร่องของสายการบิน อาทิการเลื่อนหรือ ยกเลิกเที่ยวบิน
        -ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุ    จำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ
เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
         -เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ
หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางเรา ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
         -เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
         -กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางเรา จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
         -ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศ
         -กรณีสายการบินที่ระบุเต็ม บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะจัดสายการบินในระดับใกล้เคียงกันโดยพิจารณาจากราคาค่าโดยสารและลักษณะของ
เครื่องบินทั้งนี้ทางเรา จะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน  

3.สำรองที่นั่ง พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท - 20,000 บาท แล้วแต่กรณี หากยังไม่ชำระค่ามัดจำ ยังไม่ถือว่าการจองสมบูรณ์

4.เราขอสงวนสิทธิ์รับผู้ที่พร้อมชำระค่ามัดจำก่อน ส่วนที่เหลือชำระอย่างน้อย  15 วันก่อนการเดินทาง

5.กรณี ไม่สามารถเดินทางไปด้วยประการใดก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางเรา ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทาง  มิฉะนั้น ทางเรา จำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาและจำนวน

6.เมื่อ ท่านสำรองที่นั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้ว  ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท  หรือถือศีลมังสวิรัติ กรุณาแจ้งให้แผนกขายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย  7 วัน ก่อนการเดินทาง   

การยกเลิก
     1.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
     1.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000-10,000 บาท
     1.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
     1.4 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
     1.5 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสาย การบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

***หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน***
ถ้าหลักฐานเอกสารสำคัญต่างๆหรือพาสปอร์ตของผู้ร่วมเดินทาง มีปัญหาหรือไม่สมบูรณ์ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ กรณีไม่สามารถเดินทางได้

 

 

***ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0-2539-3681

 

LINE ID: @grandtravel
หรือ กดที่นี่
add friend

หรือ ADD QR CODE


GRAND TRAVEL FACEBOOK FANPAGE

 

TAT GRAND TRAVEL

 

 

 

 

 

 


  line  
space

Home :: Tour :: Package Tour :: Reservation :: Webboard
:: Information :: Photo Gallery :: About Us :: Contact Us

Copyright © 2008 www.Grandtravelthailand.com, All Rights Reserved.